VIRWUERT vun der Presidentin - Le mot de la Présidente - Das Wort der Präsidentin- The President’s Message

Den Dësch-Tennis UNION Lëtzebuerg ass 2006 aus der Fusioun vun den 2 Staater Veraïner, dem D.T. BOUNEWEG (1939 gegrënnt) an dem D.T. HOLLERICH (1949 gegrënnt) entstanen.
Virdrun waren déi béid Veraïner entscheedend um Opschwong an Erfolleg vum Dësch-Tennis an der Haaptstad bedeelegt an hun vun 1950 un - mat enger Ausnam vun 5 Joeren - ëmmer an denen 2 ieweschten Klassen gespillt , dovun der méi wéi 50 Joer an der Nationaldivisioun.
Durch seng vill Erfolleger of nationalem Plang (cfr. Palmarès) huet den D.T. UNION Lëtzebuerg sech zu enger richteger Dësch-Tennis Instititioun an der Haaptstad entwéckelt an esou e wichtegen Deel fir Sportgeschicht vun der Stad Lëtzebuerg an fir den den Dësch-Tennis Sport zu Lëtzebuerg geleescht.
Vill jonk Talenter, déi den Sprong an déi national Spëtz gepackt hun a packen, goufen a gin vum D.T. UNION forméiert, woudurch eise Club och international ëmmer gutt vertrueden war an ass.
An dat soll och esou bleiwen!
Den D.T. UNION bitt all Dësch-Tennis Passionnéierten sech an verschiddenen Alters- and Leeschtunskategorien mat aren Champion'en ze moossen.
D'Objektiv vum D.T. UNION Lëtzebuerg ass ët fir weiderhin eng dreiwend Kraaft an déi TOP Adress vun Dësch-Tennis Sport an der Haaptstad ze sin.
 
Allez UNION!
 
Caroline MAAS
Presidentin
                                                  - - -
Le Dësch-Tennis UNION Lëtzebuerg est né en 2006 suite à la fusion des 2 clubs de la capitale, le D.T. BONNEVOIE (fondé en 1939) et le D.T. HOLLERICH (fondé en 1949).
Auparavant les 2 clubs ont méritoirement contribué à l'essor et au succès du tennis de table dans la capitale et ont - à l'exception de 5 années - évolué sans interruption aux 2 niveaux les plus élevés du championnat dont plus de 50 ans parmi l'élite nationale.
Par ces nombreux succès sportifs (cfr. Palmarès), le D.T. UNION Lëtzebuerg est devenue une vraie institution de tennis de table dans la capitale et a ainsi largement contribué tant à l'histoire du sport de haut niveau dans la capitale qu'à celle du tennis de table sur le plan national.
Le D.T. UNION a formé et forme toujours de nombreux jeunes talents dont bon nombre d'eux ont accédé ou accèdent à l'élite nationale, permettant ainsi au club d'être également représenté sur le plan international!
A travers ses équipes de toutes catégories d'âge et de performance, le D.T. UNION offre la possibilité à tous les passionnés du tennis de table de se mesurer entre champions.
L'objectif du D.T. UNION Lëtzebuerg consiste à être reconnu comme une force motrice et une adresse de 1er choix du tennis de table dans la capitale.
 
Allez UNION!
                                                     - - -
The Dësch-Tennis UNION Lëtzebuerg was founded in 2006 as a result of a merger of 2 Luxembourg Capital clubs, the D.T. BONNEVOIE (founded in 1939) and the D.T. HOLLERICH (founded in in 1949).
Earlier on both clubs have meritoriously contributed to the promotion and success of the table tennis in Luxembourg capital and played from 1950 onwards - with the exception of 5 years - always in the 2 leading championships of which more than 50 years at the top national level.
By achieving countless successes at national level (cfr. 'Palmarès' -Awards & Achievements), the D.T. UNION Lëtzebuerg has evolved to a real table tennis institution in the capital and hence largely contributed to the history both of the capital's sport history as well to the national table tennis records in Luxembourg.
Numerous young talented players were and are promoted through and by the D.T. UNION and many of them managed and manage the leap into the national elite whereby the club was and is always well represented at international level.
The goal is clearly set to continue on this journey!
Alongside the D.T. UNION offers the opportunity to all table tennis enthusiasts to compete with other cracks in various teams combining age, performance categories and above all passion for table tennis.
The aim of D.T. UNION Lëtzebuerg is to be acknowledged as the top address and the driving force for promoting table tennis in Luxembourg capital.
 
Come on UNION!
                                                      - - - 
Der D.T. UNION Lëtzebuerg ist 2006 nach einer Fusion der beiden Hauptstadt-Clubs D.T. BONNEWEG (1939 gegründet) und D.T. HOLLERICH ( 1949 gegründet) entstanden.     
Die beiden Vereine waren davor maßgeblich am Aufschwung und Erfolg des Tischtennissports in der Hauptstadt beteiligt und waren ab 1950 - mit einer Ausnahme von 5 Spielzeiten - ausnahmslos in den beiden höchsten Spielklassen vertreten, davon über 50 Jahre auf der höchsten nationalen Ebene.
Durch seine zahllosen Erfolge auf nationalem Plan (cfr. 'Palmarès'-Erfolgsbilanz) hat sich der D.T. UNION Lëtzebuerg zu einer wahren Tischtennis-Institution in der Haupstadt entwickelt, die ihren erheblichen Beitrag zur Sportgeschichte der Stadt Luxemburg aber auch zu derjenigen des nationales Tischtennissports geleistet hat.   
Zahlreiche junge Talente wurden und werden vom D.T. UNION gefördert und viele Spieler schafften und schaffen den Sprung in die nationale Spitze, wodurch der Verein auch international stets gut vertreten war und ist. Und das as soll auch in der Zukunft so sein!
 
Der D.T. UNION bietet, in seinen unterschiedlichen Mannschaften, allen Tischtennisbegeisterten unabhängig der Alters- und Spielklassen ein breites Angebot sich mit anderen Cracks zu messen.
Der D.T. UNION Lëtzebuerg sieht seine Rolle als Top-Adresse und als treibende Kraft des Tischtennissports in der Hauptstadt.
        
Auf geht's UNION!