Performancen vum DT UNION Lëtzebuerg

D'Ekippen-Opstellungen, Resultater an Klassementer vun den Ekippen an déi individuell Léschtungen vun de Spiller kënnen op dem Site vun der F.L.T.T. opgeruff gin.
 
Les compositions des équipes, les résultats et classements des équipes ainsi que les performances individuelles des joueurs peuvent être consultés sur le site de F.L.T.T.
 
Die Mannschafts-Aufstellungen, die Resultate und Tabellen der Mannschaften sowie die persönlichen Leistungen der Spieler können auf der Website der F.L.T.T. abgerufen werden.
 
The team roosters, the results and rankings per teams as well as the individual performances of the players can be viewed at the F.L.T.T. website.